POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul, a clientilor, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

PPD explică practicile Intergame Select S.R.L. (în continuare denumită “Intergame”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Intergame.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Intergame se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Intergame operează.

Prin PPD, Intergame dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD și cu privire la drepturile de care beneficiază.

1.CINE SUNTEM?

Suntem Intergame Select S.R.L., o societate cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, camera 9, etaj 4, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11307/2018 și cod unic de înregistrare 26207876. Avem ca domeniu principal de activitate, „Activități de jocuri de noroc și pariuri”, conform cod CAEN 9200.

2. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, de Responsabilului cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”) cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:

E-mail DPO: datepersonale@intergameselect.com

Adresă de corespondență DPO: Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, camera 9, etaj 4

3. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta includ și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

4. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

5.1. Dacă sunteți un client al Intergame Select

Intergame Select prelucrează urmatoarele date cu caracter personal:

a) In vederea desfasurarii programului cardului de fidelitate si a campaniilor bazate pe cardul de fidelitate: nume, prenume, ID client, gen, semnatura, precum si urmatoarele date generate automat de sistemul informatic utilizat de Intergame in urma folosirii cardului de fidelitate de catre Participant: tip card, puncte acumulate, puncte utilizate, puncte curente, mijlocul de joc folosit, intervalul orar in care se acumuleaza punctele, valoarea pariurilor efectuate pentru determinarea punctelor, istoricul acumularii si utilizarii punctelor, seria tichetelor emise, data primirii tichetelor, numar tichete emise;

b) In vederea respectarii obligatiilor legale de catre Intergame Select: nume, prenume, cod numeric personal / serie și număr act de identitate, vârsta, domiciliu, rezidenta, inregistrari video;

c) Cu ocazia unor evenimente organizate in punctele de lucru: imagini si/sau inregistrari video de la respectivele evenimente.

5.2. Dacă reprezentați un potențial partener / partener de afaceri al Intergame Select

Intergame Select prelucrează datele cu caracter personal primite de la dumneavoastră ori de la entitatea pe care o reprezentați în vederea bunei desfășurări a relațiilor cu respectiva entitate, respectiv: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.

5.3. Daca sunteți un candidat pentru unul din posturile vacante la nivelul Intergame Select

Intergame Select prelucrează toate datele cu caracter personal primite de la dumneavoastră ori de la entitatile ce au platforme specializate în recrutare la care v-ați înscris în mod voluntar în vederea identificării unui loc de muncă. Aceste date sunt, de regula, cele cuprinse in CV-ul Europass: nume, prenume, studii, experiență anterioara, adresa de email, numar de telefon.

6. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Intergame se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

a) Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

b) Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

c) Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

d) Corecte și actualizate;

e) Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

f) Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

7. TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a) În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, sunt prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

b) În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

c) Pe baza consimțământului persoanei vizate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

d) În scopul intereselor legitime urmărite de Intergame – Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul intereselor legitime urmărite de Intergame, cum ar fi in scopul recrutării de noi angajați, pentru prevenirea si/ sau combaterea fraudelor, pentru apararea drepturilor si intereselor legale ale Intergame ce se nasc din relațiile cu clienții ori cu angajații săi.

8. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Intergame vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru Intergame de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite circumstanțe, avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care Intergame colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Intergame (de exemplu in vederea asigurarii mentenantei mijloacelor de joc ale Intergame).

9. PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul Intergame poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Intergame.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Intergame neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

10. PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Intergame poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

a) Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru Intergame;

b) În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;

c) În cazul în care creați un cont sau solicitați emiterea unui card de fidelitate, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 (trei) ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului/cardului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

d) În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

11. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Intergame le prelucrează:

a) Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, putem să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

b) Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției “Contul meu”.

c) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

• exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Intergame) să verifice corectitudinea Datelor;

• prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

• operatorul (de exemplu, Intergame) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

• persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Intergame) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Intergame) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

e) Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

f) Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

g) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

h) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Intergame.

i) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

j) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Intergame le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Intergame. Într-o astfel de situație, putem să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

12. SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

a) Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, putem să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

b) Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

13. RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Intergame ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional.

14. SECURITATEA PRELUCRĂRII

Intergame a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Intergame, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Intergame sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

15. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Intergame poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Intergame. Intergame nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Intergame nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

16. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Intergame.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Intergame dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

17. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

7e^a0YJkU2*x